Naše DOBROprogramy

Naši dobrovolníci jsou dlouhodobě zapojeni do programu doučování dětí se sociálním znevýhodněním, které probíhá zpravidla 1 – 2 hodiny týdně v prostorách škol:

nebo v organizacích:

Dobrovolníci se věnují i doučování dětí cizinců v organizacích:

DC KONEP od roku 2015 úspěšně spolupracuje se statutárním městem Pardubice na jedinečném projektu „Babičky a dědečkové do školek“, jehož cílem je propojení nejstarší a nejmladší generace. V rámci něho dochází dobrovolníci z řad seniorů do pardubických mateřských škol, kde si s dětmi hrají, předčítají jim pohádky nebo třeba pomáhají při oblékání, jídle, na vycházkách a výletech. To znamená velký přínos pro obě strany – senioři neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní a nemají pocit osamění. Děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci. Na svoje „babičky a dědečky“ se vždy těší a nadšeně je vítají, těm zase na oplátku pobyt mezi nejmenšími přináší velikou dávku pozitivní energie a cítí se potřební.

Dobrovolníci se zapojují také při organizaci volnočasových aktivit pro děti nebo rodiny jako např. cvičení, výtvarné a hudební kroužky, workshopy, kurzy, besedy, tábory, víkendové akce apod. Takto pomáhají v organizacích:

Dobrovolníci se každoročně účastní jako asistenti vedoucích příměstských táborů pořádaných pro děti např. v Ekocentru PALETA, na farmě Apolenka, v organizacích Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s., Pardubice a Rodinné centrum Srdíčko, Ústí nad Orlicí

V organizaci Salesiánský klub mládeže, z.s., Centrum Don Bosco, Pardubice, dobrovolníci pomáhají s realizací Kurzů přípravy na život pro klienty, jimiž jsou mladí lidé odcházející z dětských domovů či výchovných ústavů nebo z pěstounské péče.

Dobrovolníci skrze terénní službu Bethany – Dům pomoci pomáhají v pardubických domovech pro seniory vyplňovat volný čas jejich klientů. Typ aktivity se liší v závislosti na aktuální potřebě klienta. Může se jednat o hraní společenských her, předčítání knih nebo pouhé popovídání si.

Stejnou činnost vykonávají také dobrovolníci v ALZHEIMER HOME Pardubice, kde nabízí komplexní péči o osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

Dobrovolníci pomáhají v rámci sociálně aktivizačních služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním v CEDR o.p.s. na pobočkách v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, s cílem rozvíjet jejich osobní kompetence (např. výuka práce na počítači, relaxační techniky a cvičení, kurz vaření, fotografování aj.).

V rámci projektu Statutárního města Pardubic „Culture Buddy – Kulturní parťák“, jehož cílem je zpřístupnit kulturu i těm, kteří si to vzhledem ke svému hendikepu nemohou dovolit, doprovází naši dobrovolníci za kulturou klienty Centra Kosatec.

V zapsaném spolku Apolenka působí dobrovolníci na farmě ve Spojile během hiporehabilitací, a to společně s kvalifikovanými hiporehabilitačními pracovníky (vodění koní, záchrana klientů apod.). V Apolence se uplatňují také při pořádání letních příměstských táborů pro pardubické děti, kdy se podílejí na naplňování zábavného a tvořivého programu tábora, nebo se účastní jednorázových akcí Apolenky pro veřejnost.

Naši dobrovolníci pomáhají také s výplní volného času klientů v Domově pod hradem Žampach. Jeho základním posláním je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů osob s mentálním postižením, eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Pro PAS z.s. v Ústí nad Orlicí pomáhají dobrovolníci připravovat a realizovat volnočasové aktivity určené rodinám dětí s autismem, mentálním postižením, ADHD aj. (výlety, osvětové akce, setkání rodin, tábory, relaxační pobyty). Podobně v pardubickém Rodinném integračním centru z.s. se dobrovolníci zapojují do doučování v rodinách dětí s poruchami autistického spektra nebo při osvětových akcích pro veřejnost.

Také na Základní škole a Praktické škole Svítání, o.p.s., naši dobrovolníci mohou podnikat pestrou škálu aktivit, ať už je to příprava a realizace volnočasových aktivit pro děti se zdravotním handicapem (např. kreativní činnosti a společenské hry, doučování apod.) nebo jednorázová výpomoc při akcích pro veřejnost.

Naši dobrovolníci jsou dlouhodobě zapojeni do programu doučování dětí se sociálním znevýhodněním, které probíhá zpravidla 1 – 2 hodiny týdně v prostorách škol:

nebo v organizacích:

Dobrovolníci se zapojují také v organizaci SKP-CENTRUM, o.p.s. Mohou zde pomoci při jednorázových akcích (sbírkové a osvětové akce, besedy, vzdělávací aktivity) nebo ve volnočasových aktivitách pro uživatele služeb (rodiny, děti a mládež v nepříznivé životní situaci a osoby bez přístřeší), např. formou doučování, hraní společenských her, tvoření, zpívání, vedení dovednostních kurzů apod.

Dobrovolníci společně s pracovníky Zeleného domu Chrudim a členy spolku Pestrého Polabí pořádají osvětové ekologické akce a přednášky z ekovýchovy nebo vycházky do přírody. Dobrovolníci se zde podílejí i na samotné ochraně přírody při péči o přírodně cenné lokality (louky, mokřady, tůně, lesy, sady, svahy) a jejich údržbě (úklid, hrabání trávy atd.)

V pardubickém Ekocentru PALETA se podobně dobrovolníci pravidelně účastní akcí s akcentem na ekologickou výchovu a osvětu dětí a mládeže a pomáhají s realizací příměstského tábora pro pardubické děti, případně s údržbou areálu NaturaParku.

Nově naši dobrovolníci zapojují také do pomoci s chodem Pohádkové zahrady v Pardubicích. To je místo, kde mají svůj domov týraná a opuštěná zvířátka zachráněná z nevyhovujících podmínek velkochovů, malochovů či jatek.

Dobrovolníci pomáhají v průběhu roku při osvětových či společenských akcích pro veřejnost pořádaných nejen Koalicí nevládek Pardubicka, ale i celou řadou dalších organizací. Jedná se například o oslavy Dne Země, Hravé odpoledne na farmě Apolenka, Svítání Cup, Peříčkový den, Boccia Run, ekovýchovné akce Ekocentra Paleta, Dětský den pro Dětský domov Pardubice, akce na dostihovém závodišti, Noc Grácií, Galavečer oceňování aj. Náplní činnosti dobrovolníků je zpravidla pomoc s přípravou a realizací akcí, nejčastěji se soutěžemi a aktivitami pro návštěvníky, organizační výpomocí atd.